AZ ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLY JOGAIRÓL 
SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE VONATKOZÁSÁBAN

A jelen Adatkezelési Tájékoztató célja az Önök részletesen tájékoztatása a Vértes-Kereskedőház Kft által végzett adatkezelésekről. Kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót.

A Vértes-Kereskedőház Kft elkötelezett a személyes adatokra vonatkozó jogszabályok betartása mellett, különös tekintettel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletére (általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre (Infotv.).

A Vértes-Kereskedőház Kft. tevékenységéről a követköz linkre kattintva érhet el bővebb tájékoztatás: www.clark-hungary.hu

Személyes adatok a Vértes-Kereskedőház Kft.-ben

I.            A Vértes-Kereskedőház Kft., mint adatkezelő üzleti alaptevékenysége nem személyes adatok gyűjtésén alapul, személyes adatokat elsősorban abból a célból kezelünk, hogy szolgáltatásinkat a jogszabályoknak megfelelően nyújthassuk Önnek, illetve kapcsolatot tudjunk tartani Önnel.

1.       A Vértes-Kereskedőház Kft –vel  kötött szerződések előkészítése és teljesítése körében felmerülő adatkezelések

Ahhoz, hogy a Vértes-Kereskedőház Kft Önnel, mint mezőgazdasági termelővel, vagy egyéni vállalkozóval, szerződést köthessen, szükségünk van bizonyos személyes adatokra Önről. Abban az esetben, ha a Vértes-Kereskedőház Kft szerződéses partnere nem mezőgazdasági termelő vagy egyéni vállalkozó, hanem gazdasági társaság, a szerződés előkészítése és teljesítése (teljesítés ellenőrzése) céljából szükségessé válik a Vértes-Kereskedőház Kft szerződést kötő cég munkatársainak, vagy képviselőinek, alvállalkozóinak személyes adatainak kezelése is.

A kezelt adatok körét minden esetben az adott szerződés egyedi sajátosságai határozzák meg, de általánosságban elmondható, hogy ezekben az esetben Önről a nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, adóazonosító jelét, valamint a szerződés formanyomtatványán szereplő további adatokat kezeljük (pl. őstermelői igazolvány száma, családi gazdaság esetén bizonyos családtagok adatai, szerződéses tanúk adatai). Az adatkezelésünk jogalapja ezekben az esetekben részint jogszabály, részint a szerződés teljesítése (ellenőrzése, esetlegesen a teljesítés kikényszerítése). A Vértes-Kereskedőház Kft  a papír alapon és elektronikusan tárolt szerződéses adatokat a polgári jogi általános elévülési idő leteltéig, 5 évig őrzi, kivétel a számviteli jogszabályok szerint bizonylatokat, amelyek őrzési ideje 8 év.

2.       Őrzésbiztonsági célú adatkezelések

A Vértes-Kereskedőház Kft telephelyeit kamera- és beléptető rendszer védi. A Vértes-Kereskedőház Kft az Szvtv. 31.§. (3) bekezdése alapján felhasználás hiányában a rögzítéstől számított legfeljebb 3 napig őrzi a képfelvételeket a rendszer szerverein. A rendszer által rögzített képfelvételeket csak a Vértes-Kereskedőház Kft  ügyvezetője és az általa meghatalmazott személyek illetve hatósági eljárás esetén az illetékes hatóság munkatársai ismerhetik meg.

A felvételek visszanézésére vonatkozó szabályok, a felvételek felhasználásának lehetséges céljai:

–          A felvételek visszanézésére kizárólag a Vértes-Kereskedőház Kft ügyvezetője és az általa meghatalmazott személy jogosult, indokolt esetben és dokumentált módon.

–          A felvételek felhasználásának célja a Vértes-Kereskedőház Kft  telephelyén tárolt értékek és adatok védelme (vagyonvédelem).

Indokolt esetben Ön kérheti, hogy az Önről készült felvételt ne töröljük. Ön jogosult továbbá az adatvédelmi megbízotthoz fordulni, amennyiben a biztonsági megfigyelőrendszer működése álláspontja szerint az emberi méltóságát sérti.

3.       A Vértes-Kereskedőház Kft honlapjának használatához kapcsolódó adatkezelés

A Vértes-Kereskedőház Kft honlapja ( www.clark-hungary.hu ) egyes szolgáltatások használata esetén – azok használata minőségének növelése, illetve a felhasználó számára egyszerűbbé tétele érdekében – anonim felhasználó-azonosítókat (cookie) alkalmaz. Az anonim felhasználó-azonosító – cookie – egy olyan egyedi számítógép-azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas jelsorozat, amelyet a szolgáltatók a felhasználó számítógépére helyeznek el. A jelsorozat önmagában nem képes a felhasználót személy szerint azonosítani, csak számítógépének felismerésére alkalmas.

Amennyiben nem szeretné, hogy anonim felhasználó-azonosító kerüljön a számítógépére, állítsa be böngészőjét úgy, hogy az ne engedje meg azok elhelyezését. Ebben az esetben azonban lehetséges, hogy egyes szolgáltatásokat nem vagy nem olyan formában ér el, mintha engedélyezte volna az anonim felhasználó-azonosítók elhelyezését.

4.     A Vértes-Kereskedőház Kft honlapjain történő regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

A Vértes-Kereskedőház Kft honlapján a látogatóknak lehetősége van hírlevelekre feliratkozni (illetve leiratkozni).

A Vértes-Kereskedőház Kft a hírlevélre feliratkozók hozzájárulása alapján, hírlevél-küldés céljából kezeli a feliratkozók által megadott e-mail címet.

Kérjük, hogy feliratkozás előtt jelen Tájékoztatót figyelmesen olvassák el, és hozzájárulásukat ezt követően, a jelölőnégyzet bejelölésével adják meg.  Amennyiben nem kíván több hirlevelet kapni cégünktől, abban az esetben a leiratkozás gombbal tud leiratkozni azokról.

5.       Álláshirdetésekre jelentkezők személyes adatainak kezelése

A Vértes-Kereskedőház Kft az álláshirdetésre jelentkezők hozzájárulása alapján a beérkezett önéletrajzokban és csatolt dokumentumokban (motivációs levél, referencia és egyéb dokumentumok) szereplő személyes adatokat kezeli. A hozzájárulás megadása ilyen esetekben a pozícióra történő jelentkezés beküldésével történik. Az érintettek előzetes tájékoztatása céljából a Vértesker-Gépker Kft  minden álláshirdetésében megadja jelen Tájékoztató elektronikus elérési útját.

Kérjük, hogy amennyiben Ön a Vértes-Kereskedőház Kft  által meghirdetett állásra kíván jelentkezni, csak a pozíció betöltése kapcsán releváns személyes adatait adja meg (pl. iskolai végzettség, munkatapasztalatok) és kerülje a pozícióra való alkalmasság előzetes megítéléséhez nem feltétlenül szükséges adatok megadását (pl. életkor, lakcím, vallás).

Az adatkezelés célja a munkaerő-kiválasztási folyamat lebonyolítása, valamint az álláshirdetésekre pályázó személyek értesítése a kiválasztási folyamatok eredményéről.

A Vértes-Kereskedőház Kft a fenti személyes adatokat a meghirdetett pozíció betöltéséig kezeli, a pozíció betöltéséről született döntést követően az adatokat haladéktalanul törli. Amennyiben a kiválasztási folyamat során felmerül olyan ok (pl. lehetséges későbbi együttműködés lehetősége), amely miatt indokolt lehet a további adatkezelés, az érintettet erről a Vértesker-Gépker Kft  tájékoztatja és a további, meghatározott idejű adatkezeléshez hozzájárulását kéri.

6.       Üzletfejlesztési célú adatkezelések

A Vértes-Kereskedőház Kft üzletfejlesztési tevékenysége során potenciális üzleti partnerei adatait is kezeli, későbbi kapcsolatfelvétel céljából, névjegykártya átadásával vagy más hasonló módon kifejezett hozzájárulás alapján. Ezekben az esetekben a Vértes-Kereskedőház Kft az érintettekkel történő első kapcsolatfelvétel során jelen Tájékoztató megküldésével írásban is tájékoztatja az érintetteket az adatkezelés részleteiről. Amennyiben üzleti együttműködés nem jön létre, a Vértes-Kereskedőház Kft  az adatok további kezeléséhez hozzájárulást kér Öntől. Ezt követően Önnek bármikor lehetősége van arra, hogy az alábbi elérhetőségen kérje adatai haladéktalan törlését:

Kelemen Péter adatvédelmi megbízott

Telefonszám: 06704248194

E-mail cím: szerviz@vertesker.hu

Iroda: 2800 Tatabánya, Dankó Pista. u 3.

Amennyiben Ön külön nyilatkozat formájában ehhez előzetesen hozzájárult, a Vértes-Kereskedőház Kft – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) 6.§ (1) bekezdése alapján – megkeresheti Önt közvetlen üzletszerzés célját szolgáló ajánlataival, hírleveleivel, termékismertetéseivel. A megkeresés az Ön hozzájáruló nyilatkozatának megfelelően történhet postai levél útján, telefonon (sms-ben), vagy e-mail üzenet formájában. Abban az esetben, ha Ön a megkeresésekhez hozzájárulását adta, de a későbbiekben mégsem szeretne több ajánlatot, hírlevelet, termékismertetést kapni a Vértes-Kereskedőház Kft, a hozzájáruló nyilatkozatot Ön bármikor, korlátozás és indoklási kötelezettség nélkül, ingyenesen visszavonhatja az alábbi elérhetőségen:

szerviz@vertesker.hu

Közvetlen üzletszerzési célból a Vértes-Kereskedőház Kft az Ön által megadott elérhetőségi adatokat kezeli (név, cím, telefonszám, e-mail  cím), a hozzájárulás visszavonásáig.

7.       A Vértes-Kereskedőház Kft, mint munkáltató adatkezelései

A Vértes-Kereskedőház Kft, mint munkáltató kezeli a munkavállalók (és egyéb jogviszony alapján munkát végző munkatársak), valamint adott esetben a hozzátartozóik személyes adatait. A munkáltatói adatkezelésekről az érintettek külön, részletes tájékoztatást kapnak.

8.       További adatkezelések

Kik ismerhetik meg a Vértes-Kereskedőház Kft által kezelt személyes adatokat?

A Vértes-Kereskedőház Kft valamennyi munkatársának titoktartási kötelezettsége van.  A Vértes-Kereskedőház Kft hangsúlyt fektet arra, hogy belső szabályozás és informatikai jogosultságkezelés révén biztosítsa, hogy az általa kezelt adatokat csak azon munkatársai ismerjék meg, akiknek munkaköréhez az adott személyes adat kapcsolódik.

Kiknek továbbíthatja a Vértes-Kereskedőház Kft a személyes adatokat?

Adattovábbításra alapvetően jogszabályba foglalt kötelezettség teljesítése érdekében kerülhet sor, jellemzően hatósági megkeresés megválaszolása vagy adatszolgáltatás a közigazgatási, illetve nyomozó hatóságoknak (pl. EKÁER adatszolgáltatások, rendőrhatósági megkeresések).

Egyéb, jogszabályban nem szabályozott esetekben, amikor harmadik személy részére történő adattovábbítás szükségessége merül fel, a továbbításra az érintettek írásbeli hozzájárulása alapján, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről való előzetes tájékoztatást követően kerül sor.

Adatbiztonság a Vértes-Kereskedőház Kft.-nél

A Vértes-Kereskedőház Kft nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az általa kezelt vagy feldolgozott személyes adatok kockázatarányos védettsége biztosított legyen, azaz ne következzen be az adatbiztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi (adatvédelmi incidens). A Vértes-Kereskedőház Kft rendelkezik azokkal, a kor követelményeinek megfelelő technikai eszközökkel, amelyek az adatvédelmi incidensek bekövetkezésének esélyét kockázatarányosan csökkentik (vírusvédelem, informatikai határvédelem, jogosultságkezelés, operációs rendszer rendszeres frissítése stb.).

A Vértes-Kereskedőház Kft. a kiszervezett tevékenységek körében olyan partnerekkel működik együtt, akik a birtokukba jutott személyes adatok biztonságát szerződésben garantálják. A kiszervezett tevékenységet végző partnerek kiválasztásakor szempont, hogy az adatok biztonságát tekintve a partner megfelelő garanciákat nyújtson.

A papír alapú dokumentumok megsemmisítése helyreállíthatatlan módon történik.

A Vértes-Kereskedőház Kft munkatársai adatvédelmi tudatosságát adatvédelmi oktatás révén biztosítja, ezzel is elősegítve az – informatikai vagy nem informatikai jellegű – adatvédelmi incidensek megelőzését és megfelelő kezelését.

Mit tehet, ha kérdése vagy panasza van a személyes adatai kezelésével kapcsolatban?

A Vértes-Kereskedőház Kft adatvédelmi megbízottat jelölt ki:

Önnek – a Tájékoztatóban részletezettek szerint – joga van a Vértes-Kereskedőház Kft.-től kérni, hogy az Önre vonatkozóan kezelt személyes adatokat megismerhesse, és azok helyesbítését, illetve – kötelező adatkezelések kivételével – azok törlését kérje.

Amennyiben úgy gondolja, hogy személyes adataival kapcsolatban a Vértesker-Gépker Kft  részéről sérelem érte, Ön panaszt tehet az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Telefonszám: 06704248194

E-mail cím: szerviz@vertesker.hu

Iroda: 2800 Tatabánya, Dankó Pista u.3.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatban, jogaik megsértése esetében az Önnek joga van a Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c; tel.: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlapcím: http://www.naih.hu), vagy bírósághoz fordulni. A Hatóságnál bejelentéssel bárki élhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye áll fenn. A további jogorvoslatra vonatkozó részletes rendelkezéseket bírósághoz fordulás esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a polgári eljárásjog szabályai, adatvédelmi hatósághoz fordulás esetén az Infotv. tartalmazzák.

Javasoljuk, hogy egyéb eljárás kezdeményezését megelőzően első lépésként tegyen a Vértes-Kereskedőház Kft -nél tegyen panaszt. Biztosítjuk, hogy panaszát a lehető legnagyobb körültekintés mellett, az adatvédelmi megbízott bevonásával, 25 napon belül megválaszoljuk Önnek és igyekszünk problémáját megnyugtató módon rendezni.